10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (Zambak Yayınları)

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 2.Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

2. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme

A.        Aşağıdaki boş bırakılan yerlere gelebilecek uygun sözcükleri yazınız.

  • Yazarın amacının okuyucuyu bir olay içinde yaşatmak olduğu anlatım türüne öyküleyici anlatım denir.
  • Yazarın amacının okuyucunun görmediği bir yeri zihninde canlandırmak olduğu anlatım türüne betimleyici anlatım denir.
  • Yazar anlattığı kavramı daha belirgin hâle getirmek için tanımlar kullanır.
  • Yazar soyut düşünceyi daha görünür hâle getirip somutlaştırmak için örnekler kullanır.

 

B.        Aşağıdaki tabloda verilen temaları, istenen unsurlara göre sınırlandırınız.

Yer,   Kişi, Zaman ve Bağlam
Ayrılık Soğuk bir kış günü küçük çocuğun   evinden ayrılması
Hoşgörü Toplumda zaman zaman hata yapan   çocuklara karşı büyüklerin hoşgörüsü

 

 

C.        Aşağıdaki anlatıma hazırlıkla ilgili yargıları doğru-yanlış (D/Y) olarak değerlendiriniz.

( D ) “Romanda, fakir köylünün hayat mücadelesi zengin benzetme ve mecazlarla süslenerek aktarılmış.” cümlesinde eserin hem konusundan hem de üslubundan söz edilmiştir.

( Y ) Akıcılık; hiç kimseye benzememek, farklı olmak, taklit ve kopyadan uzak durmak, basmakalıp ifadelerden vazgeçerek kendine has bir anlatım oluşturmaktır.

( D ) Duruluk, metinde veya cümlede gereksiz sözcük kullanılmamasıdır.

( Y ) Özgünlük; söyleyişin pürüzsüz olması, bir yazının kolayca ve zevkle okunmasıdır.

( D ) Konuşmada ve yazmada yerel ağızların, söyleyişlerin yerine kültür dilini kullanmaya özen göstermeliyiz.

( D ) Sözcüklerin doğru seçilmesi, cümlelerin gereği gibi kurulması ve birbirine mantıksal bir ilgi ile bağlanması, konuda birliğin sağlanıp sürdürülmesi, bilgilerin doğruluğu bağdaşıklıktır.

( Y ) “Çiçeklerin ağlaması” söz grubunda alışılmış bağdaştırma vardır.

( D ) “Renk kuşağı” söz grubunda alışılmamış bağdaştırma vardır.

 

D.        Aşağıdaki şemayı doldurunuz.

Öyküleyici anlatım Coşku ve   heyecana bağlı anlatım Betimleyici   anlatım Emredici   anlatım
Tartışmacı   anlatım Açıklayıcı   anlatım Öğretici   anlatım  

 

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi anlatımın türünü belirleyen özelliklerden değildir?

A) İletişime katılan öğeler

B) Anlatımın amacı

C) Alıcıda uyandırılmak istenen etki

D) Anlatıcının obje karşındaki tavrı

E) Anlatımda izlenecek yolun belirlenmesi

CEVAP:E

 

2. Aşağıdakilerden hangisi makalede kullanı­labilecek anlatım türlerinden değildir?

A) Açıklama

B) Tartışma

C) Öyküleme

D) Tanımlama

E) Tanık gösterme

CEVAP:C

 

3. Aşağıdakilerden hangisi düşünceyi geliş­tirme yollarından değildir?

A) Sayısal verilerden yararlanma

B) Benzetme

C) Betimleme

D) Tanımlama

E) Örneklendirme

CEVAP:C

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yan­lışı vardır?

A) Edebî eserlerde dil ve anlatım biçimlerinin tümüne konu denir.

B) Metinlerde olayların düzenlenişi, sıralanışı Ve akışı olay örgüsüyle ilgilidir.

C) Metin düzeyinde gözlenebilen her türlü an­lam ve dil malzemesine içerik denir.

D) Metinlerde yazarın dili kullanma biçimine üslup denir.

E)Sanat eserlerinde işlenen temel düşünce ya da duyguya tema denir.

      CEVAP:A

 

5.            I.Bilgiler kesin verilere dayanır.

II. Kişisel yorumlama yapılmaz.

III. Sübjektiflik bulunmaz.

IV. Bilgilerin doğruluğu kanıtlanmaz.

V. Herkes aynı şeyleri anlar.

Yukarıdaki numaralanmış yargılardan han­gisi nesnel cümlelerin özelliklerinden değildir?

A) I.                 B)II.

C) III.                 D) IV.

E) V.

CEVAP:D

 

6. Aşağıdaki temalardan hangisi daha geniş kapsamlıdır?

A) Türk romanı

B) 19. yüzyıl Türk romanı

C) Reşat Nuri’nin roman anlayışı

D) Toplumcu roman yazarlarının görüşleri

E)Türk romanının en önemli özellikleri

CEVAP:A

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Tatilimizin en hareketli günlerinden biri daha sona erdi.

B) Hafif hafif esen rüzgârın hışırtısı, kuşların cıvıltısı hâlâ kulağımda sanki.

C) Piknik yerlerini kirleten ve ağaçlara yazı yazanlar medeniyetsiz insanlardır.

D) Tatilden dönünce kendimi çok yalnız his­settim.

E) Dağ eteklerinde yaptığımız bu çalışmanın amacı çevreye güzel bir görünüm oluştur­maktı.

      CEVAP:E

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A)Bu iki durum arasında, çok küçük bir nüans farkı vardır.

B)Dün akşam Forsa diye bir hikâye okudum.
C) Birçok öğrenciler, dünkü deneme sınavın giremediler.

D)Takımımız yine son saniye golüyle maçı kazandı.

E)Filmde gördüğüm o acı feryatlar ve bu son sahne, bugün bile gözümün önünde
ve kulaklarımda çınlıyor.

      CEVAP:D