10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Fırat Yayıncılık)

10.Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık 2.Ünite Sonu Değerlendirme Soruları (Sayfa:59,60)

II. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdaki destanlardan hangisi birlikte verildiği ulusa ait değildir?

A. Manas – İran

B. Ramayana – Hint

C. Nibelungen – Alman

D. Kalevala – Fin

E. Ergenekon – Türk

(1997 – ÖYS)

CEVAP:A

 

2. Sözlü edebiyatın özelliklerinin verildiği aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.

  Bu dönemde Türkler   Şamanizm, Manihaizm, Budizm gibi dinlerin etkisindedir.
XXX Bu dönem edebiyatı   biçim, dil ve içerik yönünden ulusaldır.
XXX Bu dönem edebiyat   ürünleri halkın ortak malıdır yani söyleyeni belli değildir.
  Bu dönem edebiyatı   yazının bulunmasıyla sona ermiştir.
XXX Bu dönem ürünleri,   müzik eşliğinde söylenir.

 

3. Sözlü edebiyat nazmı hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A. Nazım birimi beyittir.

B. Serbest ölçü kullanılmıştır.

C. Daha çok tam uyak ve redif kullanılmıştır.

D. Şiirler, sözlü olarak söylenmiştir.

E. Kullanılan dil, yabancı sözcüklerle örülüdür.

CEVAP:D

 

4.            Alp Er Tunga öldü mü

Issız acun kaldı mu

Ödlek öçin aldı mu

Emdi yürek yırtılır.

Aşağıdaki yargılardan hangisi, yukarıdaki dörtlüğe ait değildir?

A. 7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatına ait “sagu”dur.

C. Uyak düzeni aaab’dir.

D. Şölen adı verilen yas törenlerinde söylenir.

E. Kopuz eşliğinde söylenir.

CEVAP:D

 

5. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

SAĞULARA halk edebiyatında ağıt adını alır.

DESTAN, toplumu derinden etkileyen savaş, göç ve doğal afetler vb.nin anlatıl­dığı uzun, manzum öykülerdir.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(  D )   Oğuz Kağan Destanı, Şu Destanı, İlyada ve Odysseia Destanı doğal destanlardır.

(  D )   “Üç Şehitler Destanı” (Fazıl Hüsnü Dağlarca) yapma destandır.

( D )   Koşuklar, sığır (av törenleri) ve şölen (kurban törenleri) adı verilen törenlerde söylenir.

( Y )   Samanların görevi, sadece kopuz eşliğinde şiir söylemektir.

 

7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğal destanlara ait değildir?

A. Ulusların tarih sahnesine nasıl çıktıklarını anlatan uzun ürünlerdir.

B. Çoğunlukla manzum edebî ürünlerdir.

C. Destanlardaki olaylar ve kişiler olağanüstüdür.

D. İnsanların olağanüstü olaylara inandıkları çağda oluşmuş ürünlerdir.

E. Söyleyeni belli olan ürünlerdir.

CEVAP:E

 

8. Aşağıda verilen kelimelerden birbiriyle ilgili olanları eşleştiriniz.

a. Göktanrı                                        (  c  )   Mitolojik öğeler

b. Sagu                                                (  ç  )   Koşma

c. Destan                                            (  a  )   Köktürkler

ç. Koşuk                                              (  b  )   Ağıt

 

9. Aşağıda verilen destanlardan bir grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalır?

A. Alp Er Tonga Destanı

B. Oğuz Kağan Destanı

C Göç Destanı

D. Manas Destanı

E. Şu Destanı

CEVAP:D

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandıkları alfabelerden değildir?

A. Arap alfabesi

B. Uygur alfabesi

C.Göktürk alfabesi

D. Mani alfabesi

E. Latin alfabesi

CEVAP:D