11. Sınıf, 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı (BİRYAY Yayıncılık), 11.SINIF EDEBİYAT

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (BİRYAY Yayıncılık) Sayfa 104-105

 

11.SINIF EDEBİYAT 104-105.SAYFA CEVAPLARI Biryay 

 

 

DEĞERLENDİRME
1. Servet-i Fünûn’un Türk şiirine getirdiği yenilikler nelerdir?
Divan şiiri nazım şekilleri terk edilmiştir
Konunun yapısına uygun, aruzun değişik kalıpları kullanılır. Ahenk endişesiyle aynı şiirde değişik vezinlere yer verirler (Cenap Sahabettin).
Batı edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır. (sone, terzarima)
Şairler, mısra bağımsızlığı anlayışına ve ifadenin bir beyitte bitmesi geleneğine karşı koyarlar. Bütün güzelliğine önem verirler.
Sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisi görülür.
Serbest müstezat nazım şekli kullanılmıştır.
Şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır.
Şiirde ses ve ahenk güzelliği sağlanmıştır.


2. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

( D ) Sone ve serbest müstezat, Servet-i Fünûn şairlerinin en çok kullandığı nazım şekilleridir.
(  Y ) Servet-i Fünûn şairleri halkı bilinçlendirmek amacıyla şiir yazmışlardır.
( D  ) Servet-i Fünûn şairleri “sanat için sanat” ilkesini benimsemişlerdir.
( D ) Şiirde düz yazıya yöneliş, şiir dilinde ise geriye gidiş görülür.
( D  ) Resim ve müzik, Servet-i Fünûn şiirinde kelimeler kadar önemlidir.
3. Aşağıdaki cümlede bulunan noktalı yere doğru sözcüğü yazınız.
PARNASİZM “Sanat, sanat içindir.” anlayışıyla plastik güzelliği ön planda tutarak varlıkların dış görünüşünü tasvir eden akımdır.
“Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim…
İnan ki ne demişsem görüp de söylemişim. ”
4. Yukarıdaki dizeler hangi edebî akımın temel özelliğini ifade etmektedir?
A. Romantizm   B. Klasisizm     C. Sembolizm
D. Sürrealizm    E. Realizm
Cevap: E
5. Tablasındaki taze salataları övmek için “Badem bunlar, badem!” diye bağıran satıcı, aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmaktadır?
A. Benzetme     B. Tenasüp       C. Kinaye
D. Hüsn-i Talil   E. Açık istiare
Cevap: E
6. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in özelliklerinden biri değildir?
a. Gazel ve kaside türünü sık kullanması
b. “Sanat için sanat” ilkesiyle eserler vermesi
c. Okumuş kitleye seslenmesi
d. Aruz ölçüsünü kullanması
e. Dilinin Arapça Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü olması
Cevap: A
Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini oluşturmaya çalışırken Batı’yı hemen hemen günü gününe izlemişlerdir. Şiirlerinin imgelerle yüklü, sanatlı bir yapısı vardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşlerini değiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşa­mı, kişisel tedirginlik ve yakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir. (sorucenneti.net-alıntılarda kaynak gösteriniz.)
Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu ve onun üyelerinden biri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a) Tanzimat – Abdülhak Hamit Tarhan
b) Servet-i Fünûn – Cenap Şehabettin
c) Garipçiler – Orhan Veli Kanık
d) Millî Edebiyat – Mehmet Emin Yurdakul
e) Cumhuriyet Dönemi – Faruk Nafiz Çamlıbel
(ÖYS-1993)
8- (I) 1860-1885 yıllan arasında Fransa’da, sanatçıların etkisi altında kaldıkları parnasizm, sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizme tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir. ” ilkesine sımsıkı bağlan­malarıdır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünûn şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şehabettin olmuştur.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A. I       B. II      C. Ill      D. IV     E. V

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.