9.Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

Anlatım Birimi Olarak Paragraf (Paragrafta Yapı,Paragrafta Anlam ve Düşünce)

1. ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF

Bir düşünceyi ana düşünce etrafında destekleyen cümle veya cümleler topluluğuna paragraf denir. Paragrafı oluştu­ran cümleler birbirleriyle bağlantılıdır; bu bağlantı paragrafta anlam bütünlüğünü oluşturur.

2.  PARAGRAFTA YAPI

Yapı bakımından bir paragrafta üç bölüm bulunur. Bunlar giriş cümlesi, gelişme cümleleri ve sonuç cümlesidir.

Giriş

*     Genel bir yargı niteliğindedir.  Bu bölüm bir ya da iki cümleden oluşur.

*     Paragrafın konusu genellikle bu cümlelerdir.

*     Giriş bölümü paragrafın bir çeşit özeti olduğundan ana düşünce hakkında ipuçları verir.

*     Asla bağlaçla başlamaz.

*     Giriş cümlesinde kendisinden önce bir cümle daha oldu­ğunu düşündürecek bazı zamir, sıfat ya da edatlar bu­lunmaz.

Gelişme

*     İkiden fazla cümleden meydana gelir.

*     Girişte belirtilen konu, bu bölümde örnekleme, tanık gösterme, karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yolla­rına başvurularak açıklanır.

*     Bu bölümde yer alan düşünceler paragrafın konusuyla ilgili olmalıdır, yoksa anlatımın akışı bozulur.

Sonuç

*     Genellikle bir cümleden ibarettir.

*     Anlatılmak istenen düşünceyle ilgili son sözün söylendiği bölümdür.

*     Yazar paragrafta asıl anlatmak, vurgulamak istediği düşüncesini (ana düşünce) genellikle bu bölümde verir.

*     Sözlerin toparlanması niteliğinde olduğundan kapsamlı bir yargıdır. Bu yönüyle de giriş cümlesine benzer.

*     Toparlayıcı, özetleyici olması nedeniyle “demek ki, so­nuç olarak, öyleyse, özetle…” gibi sözlerle başlayabilir.

Uyarı: Ana düşünce, genellikle paragrafın sonuç bölümünde olmakla birlikte, bazen metnin başında ya da tümüne yayıl­mış olabilir.

Paragrafın boyutu anlatılan, tanıtılan, bildirilen konunun yer zaman ve kişilerle ilgi derecesine göre belirlenir. Anlatıcının, anlattığı yer ve objeyle ilişkisi paragrafın uzun veya kısa olmasını belirler. İletişim biçimi; iletinin (mesajın) niteliği; alıcının, göndericinin durumu ve ileti kanalının durumu pa­ragrafın boyutunu etkiler. Tek cümleden oluşan paragraflar olduğu gibi birden fazla cümleden oluşan paragraflar da vardır. Yalnız karışık konularla ilgili düşüncelerin bir paragraf­ta toplanması güçtür.

 

3. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE

Bir metinde yazarın okuyucuya vermek istediği temel düşün­ceye ana düşünce denir. Başka bir söyleyişle ana düşünce paragrafta iletilmek istenen iletinin en kısa ve açık ifadesidir. Paragrafta ana düşünceyi destekleyen onu açıklayan diğer düşüncelere de yardımcı düşünce denir. Paragraftaki yar­dımcı düşünceler ana düşünce etrafında, onu değişik yönler­den destekleyen, tamamlayan, açıklayan ve onun doğrulu­ğunu, yanlışlığını kanıtlayan cümle ve ifade kalıplarıdır. Pa­ragraftaki ana düşünce diğer paragraflardaki ana düşünceler­le bağlanır. Bu bağlantılarla metnin bütünlüğü sağlanır. Pa­ragrafta metnin tamamı dikkate alınarak ne, kim, nerede ne zaman, nasıl, ne kadar gibi soruların cevabı olacak şekilde iletiyi belirten düşüncelere yer verilir.

Her paragrafın bir yazılış amacı vardır.

*     Yazar; bir olay, durum veya düşünceyi doğrudan doğru­ya ulaştırmayı, bilgi vermeyi amaçlayabilir.

*     Önceden yerleşmiş düşünceleri değiştirmeyi, çürütüp kendi fikrini kabul ettirmeyi amaçlayabilir.

*     Olmuş veya olması muhtemel olayları yer, zaman ve şahıslarla birlikte verebilir.

*   İçinde bulunduğu ortamı, gördüğü birini, bir varlığı oku­run gözünde canlandırmak isteyebilir. Yani dört farklı amaç taşıyabilir ve yazarın amacıyla anlatım biçimi ara­sında bir uyum vardır. Amacına göre anlatım biçimini seçer.