Cumhuriyet Edebiyatı, Milli Edebiyat, Yazarlar ve Eserleri

Halide Edip Adıvar – Hayatı ve Eserleri

 

HALİDE EDİP ADIVAR

 • İstanbul’da doğan ve      iyi bir üniversite eğitimi alan yazar, İs­tanbul Üniversitesi’nde Batı      edebiyatı profesörüdür.
 • 1919      yılında İstanbul’un işgal edilmesini protesto etmek üzere düzenlenen      Sultanahmet mitingindeki ateşli ve milliyetçi nutuklar, yüzünden hakkında      soruşturma açılınca Anadolu’ya geçer ve Milli Müca­dele hareketine      katılır.
 • Cumhuriyet’in ilanından      sonra eşi Adnan Adıvar’ın hükümet­le anlaşmazlığa düşmesi üzerine, 1926      yılında Türkiye’den ayrı­lır ve Avrupa’ya yerleşir.
 • İlk zamanlar İngiliz edebiyatının etkisinde romanlar yazmış, bu romanlarında aşkı işlemiş, kadın psikolojisi üzerinde durmuştur.
 • İlk romanları Seviye Talip ve Handan; ilk öykü kitabı Harap Mabetler, edebiyat çevrelerinde büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.
 • Sonraları Türkçülük akımını benimsemiş, romanlarında Kurtuluş Savaşı’nı işlemiştir.
 • Gözlem, betimleme ve tahvillerde başarılıdır.
 • Ünlü Sultanahmet Mitingi ile halkı coşturmuş, Milli Mücadelenin içinde bizzat rol almıştır.
 • Romanlarında kahramanlar, genellikle üstün özelliklere sahip kadınlardır.
 • Mor      Salkımlı Ev, Türk’ün Ateşle imti­hanı, Sinekli Bakkal gibi eserlerini, yurt dışında      yaşadığı bu yıl­larda yazmıştır.
 • Halide Edip Adıvar,      romancılıktaki ününü, karakter yaratma­daki başarısıyla elde etmiştir.
 • Halide Edip Adıvar’ın      romanlarındaki kişi ve çevre tasvirle­rinde realizmin etkileri görülürken      doğa tasvirlerinin genellikle sübjektif olduğu dikkat çeker.
 • Yazarın      üslûbunun özensiz bir ya­pısı vardır; Arapça-Farsça tamlamalardan kaçınır,      konuşma dili­ne bağlı kalmaya çalışır.
 • Milli Edebiyat Dönemi      romanlarında, özellikle Halide Edip Adıvar’ın eserlerindeki kahramanların      halkın kalıplaşmış düşün­celerine, dine ve geleneğe bağlı olmadıkları      görülür.
 • Yazarın      eserlerinde bu tarz kahramanlara yer vermemesinin nedeni; ak­la ve bilime      dayalı pozitivist düşüncenin okuyucunun zihniyetine yerleşmesi isteğidir.
 • Halide Edip Adıvar,      Handan adlı romanında, sosyal düşün­ceyle insan psikolojisini karşı      karşıya getirerek Doğu-Batı karşı­laştırmasına yeni ve olumlu insanı arar.      Bu, Milli Edebiyat Döne­mi nesrinin ortak özelliğidir.
 • “Ateşten      Gömlek” adlı eseri ise,      Milli Mücadele hareketinin bir destanı gibidir.
 • “Vurun Kahpe­ye      “de de      Anadolu’ya giden realist bir öğretmeni ve yaşadıkları anlatılır. Bu      romanda İstanbul aydınının Anadolu’ya yönelişi var­dır.
 • “Sinekli      Bakkal” adlı romanda ise      geleneksel halk unsurla­rını (Karagöz ve orta oyunu) modern hayatla      (piyano) birleştirir. Böylece Doğu-Batı kültürünü karşılaştıran yazar,      yeni ortak de­ğerler elde eder ve elde ettiği bu yeni değerlerin hem      ulusal hem de evrensel değerler olduklarını düşünür.
 • Halide Edip, Balkan Savaşları’na kadar ka­dınları      ve bireysel konulan ele alır.
 • Milli Mücadele      hareketiyle birlikte Batıya olan inancını kaybeden yazar, psikolojik      karakter romanlarından vazgeçerek töre romanları yazmaya başlar.

 

ESERLERİ

Romanları:

 • Raik’in Annesi
 • Seviye Talip
 • Handan
 • Yeni Turan
 • Son Eseri
 • Mev’ud Hüküm
 • Ateşten Gömlek
 • Kalp Ağrısı
 • Vurun Kahpeye
 • Zeyno’nun Oğlu
 • Sinekli Bakkal
 • Yol Palas Cinayeti
 • Tatarcık
 • Sonsuz Panayır
 • Döner Ayna
 • Akile Hanım Sokağı
 • Sevda Sokağı
 • Çaresiz
 • Hayat Parçaları

 

Romanları Hakkında Önemli Notlar:

 • Sinekli Bakkal’da, halk, aydınlar ve saray çevresi gibi 2. Abdülhamit döneminin farklı toplum kesimleri, Doğu’nun değerinin karşısında Batı’nın durumu;
 • Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye’de, Kurtuluş Savaşı;
 • Tatarcık’ta, İmparatorluk ‘tan Cumhuriyet devrine geçişte, eski – yeni çatışmasında yeninin zaferi;
 • Handan, Seviye Talip’te, aşk konusunun yanında, İdeal Cumhuriyet kadını tiplemesi;
 • Yeni Turan’da, idealist bir partinin program ve çalışmalarının yanında, yeni bir Türkiye’nin hangi sağlam temellere oturtulması gerektiği anlatılır.

ÖYKÜLERİ

 • Harab Mabetler
 • Dağa Çıkan Kurt
 • İzmir’den Bursa’ya
 • Kubbede Kalan Hoş Seda

ANILARI

 • Mor Salkımlı Ev
 • Türk’ün Ateşle İmtihanı 

TİYATROLARI

 • Kenan Çobanları
 • Maske ve Ruh

İNCELEME YAZILARI

 • İngiliz Edebiyatı Tarihi
 • Üniversite Kafası ve Tenkit
 • Hindistan’ın İçyüzü
 • Türkiye’de Şark, Garp ve Amerika Tesirleri