Tanzimat Edebiyatı

Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikler(Roman,Şiir,Gazete,Tiyatro,Yazar-Eserler)

[tab:1.Sayfa]

TANZİMAT EDEBİYATI

(1839–1896)

 

İslami Türk edebiyatı ile Batı Türk edebiyatı arasında geçiş dönemi olan “Hazırlık Dönemi”ni de hesaba katarsak sanatçıların getirdikleri yenilikler ve sanat anlayışları bakımından Tanzimat edebiyatı üç dönemde incelenebilir:

Hazırlık Dönemi (1839-1860)

FOsmanlı aydınlarının Batı kültürünü, edebiyatını tanıma ve tanıtma çabalarına başladığı dönemdir.

FBu dönem Batı’dan, özellikle Fransız edebiyatından, bazı şiir, hikaye ve roman çevirilerinin yapıldığı bir geçiş dönemidir.

Fİlk çeviri roman, Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Tercüme-i Telemak”tır.

Fİlk şiir çevirileri ise Şinasi ve Ethem Paşa’nın J.J. Rousseau, V. Hugo, Lamaritine gibi Fransız şairlerden yaptıkları çevirilerdir.

Fİlk Türk gazetesi olan ve devlet eliyle çıkarılan Takvim-i Vekayi bu dönemde de yayını sürdürür.

FYine bu dönemde yarı resmi bir gazete olan Ceride-i Havadis’le (1840) tıpçıların çıkardığı Vakayi-i Tıbbiye (1850) yayın hayatına başlamıştır.

FOsmanlıcadan sonra Fransızca en önemli edebi dil konumuna gelir.

FElçiliklerde tutulan “Seferatname” adlı günlükler, Batı kültürünün tanınmasına yardımcı olur.

FBu dönem; toplum, siyaset ve sanat yönünden Tanzi-mat edebiyatının oluşmasına elverişli bir dönemdir.

 

I. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI (1860-1878)

 

F1860’ta Şinasi ve Âgah Efendi’nin birlikte çıkardıkları ilk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval ile Tanzimat edebiyatı fiilen başlamış olur.

FBu dönemde yetişen sanatçıların çoğu (Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal) Fransız düşünür ve yazarlarından Montesquieu, Voltaire, J.J. Rousseau’nun etkisinde kalmıştır.

FBu dönemin yazar ve şairleri Divan edebiyatı geleneğiyle yetişmiş; ancak bu geleneği değiştirerek yeni bir edebiyat anlayışını yerleştirmeye çalışmışlar, fakat eskiye bağlılıktan kurtulamamışlardır. Özellikle şekil yönünden Divan şiiri geleneğine bağlı kalmışlardır.

FEserlerinde; vatan, millet, eşitlik, özgürlük, hak, adalet, meşrutiyet gibi, o döneme gelinceye kadar sözü edilmeyen kavramları yaymaya çalışmışlardır.

F“Sanat toplum içindir.” ilkesi bilinçli olarak benimsenmiştir.

FDilde sadeleşme savunulmuş, ama uygulanamamıştır.

FAynı şekilde hece vezni ve halk edebiyatı da yalnız savunulmakla yetinilmiştir.

FBatı edebiyatından makale, deneme, fıkra, eleştiri, roman, hikaye, tiyatro, anı gibi edebi türler edebiyatı-mıza bu dönemde girmiştir.

FŞiirde eski şekiller içinde yeni konuların işlenmesiyle içerik ön plana çıkmıştır. Yani şiir, fikirleri aktarmak için kullanılan bir araç durumundadır.

FBu dönemde yazılan romanlar teknik açıdan zayıftır.

FHastalıklı oluş, intihar, kölelik ve cariyelik romanda sık sık işlenen konulardır.

FNoktalama işaretleri ilk defa bu dönemde kullanılmıştır.

FRomantizm akımının özellikleri bu dönem sanatçılarının eserlerinde görülür.

FBu dönem sanatçıları; Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Şemsettin Sami, A. Mithat Efendi, A. Vefik Paşa, Ali Bey, A. Cevdet Paşa ve Ali Suavi’dir. (Bu sanatçıların hemen hepsi gazetecilik yapmış, bir kısmı siyasi mücadeleler içinde bulunmuş, devlette önemli vazifeler üstlenmiş kişilerdir.)

 

II. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI (1878-1896)

 

FBu dönem sanatçıları II. Abdülhamit’in baskılı yönetiminden dolayı “sanat, sanat içindir.” ilkesini benimse-mişler, sosyal konulardan ve ideolojilerden uzak durmuşlardır.

FBatı edebiyatının örnekleri başarıyla ortaya konul-muştur.

FBu dönemde yazılan eserlerin dili oldukça ağırdır.

FDivan edebiyatına karşı Batı edebiyatı savunulmuştur.

FBu dönemde şiir, biçim yönünden Divan şiiri etkisinden kurtulmuştur. Abdülhak Hamit Tarhan şiirleriyle bu yeniliğin öncüsü olmuştur.

FRomanda realizmin şiirde ise romantizmin izleri görülür.

FKölelik ve cariyelik bu dönemdeki romanlarda işlenen konulardır.

FŞiirin konusu genişlemiştir. Hayatta güzel olan her şeyin şiire konu olabileceği görüşü esastır.

FBu dönem şiirlerinde ölüm, yokluk, hiçlik, düş kırıklıkları, tabiat, aşk gibi konular işlenmiştir.

FBu dönemin başlıca sanatçıları A. Hamit Tarhan, R. Mahmut Ekrem, S. Paşazade Sezai, Nabizade Nazım’dır. Bu dönemde olup da yeniliklerin karşısında olan sanatçı da Muallim Naci’dir.

[tab:2.Sayfa]

 

TANZİMAT’TA ŞİİRİN ÖZELLLİKLERİ

VE

İKİ DÖNEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

 

FI. ve II. dönem şairleri, Divan şiiri geleneğine bağlı kalmışlardır.

FI. Dönem şairleri vatan, millet, özgürlük, adalet gibi toplumsal konulara yönelmişler; II. Dönem şairleri tabiat, aşk, ölüm gibi kişisel konulara önem vermişlerdir.

FI. dönem şairleri “sanat, toplum içindir.” ilkesini, II. dönem şairleri “sanat, sanat içindir.” ilkesini benimsemişlerdir.

FI. dönem şairleri dilde sadeleşmeyi savunmuşlardır, ancak uygulayamamışlardır, II. dönem şairleri ise dili iyice ağırlaştırmışlardır.

FHer iki dönemin şairleri Romantizm’in etkisinde kalmıştır.

FŞiirde parça güzelliği bırakılmış, konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verilmiştir.

FŞiirde sanatlı söyleyiş esas maksat olmaktan çıkarılmıştır.

TANZİMAT’TA HİKAYE ve ROMAN

 

FTürk edebiyatında önceleri bulunmayan Batılı anlamda hikaye ve romanın ilk örnekleri bu dönemde görülmeye başlandı. Eski edebiyatımızdaki halk hikayeleri, masal-lar, mesneviler bu türlerin yerini tutmakta idi.

FRoman ve hikaye türündeki ilk örnekler Batılı yazarlar-dan esinlenerek verilmiştir.

Fİlk roman çevirisi Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Tercüme-i Telemak”tır. Bunu; Sefiller, Robinson Kruzoe, Monte Kristo, Paul ve Virgine, gibi roman çevirileri izlemiştir.

FTürk edebiyatında ilk yerli roman Şemsettin Sami’nin “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı eseridir. Ancak bu eser roman tekniği bakımından kusurludur. Sanat değeri taşıyan ilk roman Namık Kemal’in İntibah adlı eseridir.

FTanzimatın I. döneminde hikaye türü pek ilgi görme-miştir. Ahmet Mithat Efendi’nin “Kıssadan Hisse” ve “Letâif-i Rivayet” serisi bu türün ilk örnekleridir. II. dönemde Sami Paşazade tarafından bu türün örnekleri verilmiştir.

 

TANZİMAT’TA HİKAYE ve ROMAN ÖZELLİKLERİ

 

Fİşlenen konular, günlük olaylardan ya da tarihten alınmış, gerçeğe uygun konulardır.

FOlayların akışında ve sonuca bağlanmasında rastlan-tılara çokça yer verilmiştir.

FYazarlar okuyucuyu bilgilendirmek için olayların akışını kesip bilgiler, öğütler vermişlerdir.

FYazarlar, kişiliklerini eserlerine yansıtmışlardır.

FCanlandırılan kahramanlar tek yönlüdür, iyiler bütü-nüyle iyi kötüler bütünüyle kötüdür.

FOlayların sonunda iyiler ödüllendirilmiş, kötüler cezalandırılmıştır.

FKişiler çoğu kez bir görüşte aşık olurlar.

FAhmet Mithat, Nabizade Nazım gibi halka seslenen yazarların dili sade; Namık Kemal gibi aydınlara seslenen yazarların dili ağırdır.

FBirinci dönem yazarları Romantizm’in, II. dönem yazarlarında Realizm’in etkileri görülür.

 

TANZİMAT’TA TİYATRO

 

FTanzimat dönemine kadar, tiyatro alanında geleneksel halk tiyatrosu dışında bir faaliyet görülmez. Batılı anlamda ilk tiyatro eseri Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı eseridir. Yazar bu eserde görücü usulüyle evlenmeyi eleştirir. Şinasi bu piyeste meddah geleneğinden de yararlanır. Güldürüler söylenenlerin ters anlaşılması üzerine kurulmuştur. Eserde konuşma dili kullanılmıştır.

FTiyatro halkı eğitmek için bir vasıta olarak kullanılmıştır. Bu maksatla konularını toplum hayatından, gelenek-lerinden ya da tarihten almışlardır.

FTanzimat dönemi tiyatro yazarları, eserlerini sahnelemekten çok, okumak için yazmışlardır. Hatta II. dönem sanatçılarından A. Hamit Tarhan, tiyatro eserlerini sadece okumak için yazmıştır.

FTanzimatçılara göre tiyatro, bir eğlence olduğu kadar bir eğitim aracıdır da. Bu yüzden tiyatro eserlerinde diğer türlere göre daha anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Fakat bu dil ikinci dönemde giderek ağırlaşmıştır.

[tab:3.Sayfa]

TANZİMAT’TA GAZETİCİLİK

Tanzimat sanatçılarının hemen hemen hepsi gazetecilikle uğraşmış, edebiyat yazılarını gazete-lerde yayımlamış kişilerdir. Bu dönemde gazete ile edebiyat iç içedir. Tanzimat döneminde, gazete vasıtasıyla makale, fıkra, eleştiri, anı gibi yazı türleri edebiyatımıza kazandırılmıştır.

Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler

1.Takvim-i Vekayi (İlk Resmi Gazete-1831)

2.Ceride-i Havadis (Yarı Resmi Gazete-1840)

3.Tercüman-ı Ahval (1860-İlk Edebi ve Özel Gazete-Şinasi ve Âgah Efendi)

4.Tasvir-i Efkar (1862-Şinasi)

5.Muhbir (1866-Ali Suavi)

6.Hürriyet (1868-Ziya Paşa ve Namık Kemal)

Bu gazeteleri N. Kemal’in “İbret”, A. Mithat Efendi’ nin “Devir”, “Bedir”, “Tercüman-ı Hakikat”, Şemsettin Sami’nin “Sabah”, “Tercüman-ı Şark” adlı gazeteleri izler.

 

TANZİMATIN I. DÖNEM SANATÇILARI

ŞİNASİ (1826-1871)

FTanzimat edebiyatının öncü ve yenilikçi şairi, yazarı ve düşünürüdür.

Fİlk özel gazete (Tercüman-ı Ahval), ilk makale (Mukaddime), ilk tiyatro eseri (Şair Evlenmesi), ilk şiir çevirileri, ilk dil çalışmaları ona aittir. İlk kez noktalama işaretlerini de o kullanmıştır.

FŞiirde şekil olarak Divan edebiyatı geleneğine bağlı olmasına rağmen içerikte değişiklikler yapmış, eski şekillerle yeni kavramları anlatmıştır.

FYazıyı süsten ve sanattan kurtararak düşünceyi ön plana çıkarmıştır. Böylece dilde sadeleşme hareke-tine öncülük etmiştir.

FNesirlerinde dil sadedir. Şiirlerinde aruz veznini kullanmıştır ve dil pek sade değildir.

FKlasisizmden etkilenmiştir.

FLa Fontaine’den Fabl’lar tercüme etmiştir.

FTanzimat Fermanını ilan eden Mustafa Reşit Paşa için yazdığı iki kaside oldukça önemlidir. Bu kasidelerdeki övgüler Divan edebiyatından daha ileridir.

Eserleri: 

Durub-u Emsal-i Osmaniye (1863) : Osmanlı atasözlerini derlediği bir kitaptır.

Şair Evlenmesi (1860) : Türk edebiyatında batı tarzında yazılan ilk tiyatro eseridir. Eser tek perdelik bir töre komedisidir. Konusu, birbirini görmeden görücü usulü ile evlenme adetidir. Batı tesiri altında fakat yerli malzeme ile işlenmiş milli bir tiyatrodur. Kahramanları halktan seçilmiştir. Sevgilisi yerine onun için çirkin ablası ile evlendirilen Müştak Bey’in başına gelenler anlatılır.

Tercüme-i Manzume (1869) : Fransızcadan Türkçeye ilk şiir çevirileri sayılır.

Müntehabat-ı Eş’ar (1862) : Şinasi’nin kendi şiirlerini topladığı bir eserdir.

Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar (1885) : Makalelerin yer aldığı üç ciltlik bir eserdir.

Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar : Şinasi’nin çıkarmış olduğu gazetelerdir.

ZİYA PAŞA (1825-1880)

FTanzimat’ın eski ile yeni arasında yalpalayan aydınıdır.

F“Şiir ve İnşa” adlı makalesinde gerçek şiirin halk şiiri olduğunu söyler. Sonraları “Harabat” adlı antolojisinin önsözünde Divan şiiri geleneğini savunur. Bu nedenle Namık Kemal tarafından sert biçimde eleştirilir.

FEdebiyatımızın en önemli terkib-i bent ve terci-i bent şairlerindendir.

Eserleri: 

Şiir : Eş’ar-ı Ziya, Zafarname (Hiciv), Terkib-i Bend ve Terci-i Bend.

Nesir : Harabat, Rüya (Edebiyatımızda ilk mülakat), Defter-i Amal (Anı), Veraset Mektupları, Engizisyon Tarihi (çeviri), Endülüs Tarihi (çeviri), Emil (çeviri).

 

Harabat : Arapça, Farsça, Türkçe şiir antolojisidir. Eserin mesnevi tarzında yazılmış önsözünde, Ziya Paşa, şiir ve edebiyat anlayışını açıklamıştır. Bu önsözünde Z. Paşa’nın “Şiir ve İnşa” makalesinde savunduğu fikirlerin tersini savunduğu, Divan şiirini yücelttiği görülür. Bu yüzden Namık Kemal, Ziya Paşa’ nın bu eserine, Tahrib-i Harabat, Takib adlı eserleriyle cevap vermiştir.

[tab:4.Sayfa]

NAMIK KEMAL (1840-1888)

FEdebiyatımızda vatan şairi olarak tanınır.

FEdebiyatımızda hürriyet kavramını ilk kullanan sanatçıdır.

FRomantizmden etkilenmiştir. Hikaye dışında edebiyatın hemen her türünde eser vermiştir.

FŞiirlerinde biçim yönünden eskiye bağlı kalmışsa da vatan, millet, özgürlük gibi yeni konuları işlemiş “toplum için sanat” anlayışını benimsemiştir. Hürriyet Kasidesi, Vatan Mersiyesi, Vatan Şarkısı bu konulardaki şiirleridir.

 

Eserleri : 

Romanları : İntibah (1876), Cezmi

Eleştiri : Tahrib-i Harabat, Takip, Renan Müdafaanamesi, Mukaddime-i Celal

Şiirleri : Hürriyet Kasidesi, Vatan Mersiyesi, Vatan Şarkısı

Tarihi Kitapları : Tarih-i Osmani (1889), Büyük İslam Tarihi (1875), Kanije Muhasarası (1874), Silistre Muhasarası (1874), Devr-i İstila, Barika-i Zafer

Tiyatro : Vatan Yahut Silistre (1873), Gülnihal (1875), Zavallı Çocuk (1873), Akif Bey (1874), Celaleddin Harzemşah (1875), Kara Bela (1878)

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1912)

FTanzimat’ın en çok yazan ve okunan yazarıdır. 200’ü aşkın eseri vardır.

FHemen her konuda çalakalem yazmıştır.

FHalka okuma zevkini aşılayan yazar olarak bilinir.

FEserlerinin tümü teknik açıdan kusurludur.

FRomantizmden etkilenmiştir.

FEserlerinde bilgilendirmek esastır. Her fırsatta halka bir şeyler anlatmaya çalışır. Bazen romanın akışını keser uzun uzun açıklamalar yapar ve okuyucuya bilgiler verir.

Eserleri : 

Romanları : Felatun Beyle Rakım Efendi, Hasan Mellah Hüseyin Fellah

Hikaye : Kıssadan Hisse, Letaif-i Rivayet

Gezi : Avrupa’da Bir Cevelan

Gazete : Bedir, Devir, Tercüman-ı Hakikat

Felatun Beyle Rakım Efendi (1875) : Batı uygarlığını özde kavramayan, biçimde kalanların düştükleri gülünç durumları anlatılır. Eser, Batı kültü-rüne özenen Felatun Bey’le, bu kültürü özümsemiş Rakım Efendi’nin serüveni, Medeniyet değiştiren bir toplumun hikayesidir.

AHMET VEFİK PAŞA (1823-1891)

FBu dönemde milliyetçilik ve Türkçülük hareketlerinin en önemli isimlerindendir.

FTiyatroya yaptığı hizmetlerle tanınır.

FTürkçenin sadeleşmesi doğrultusunda çalışmıştır. Dili yalındır.

FKlasisizmden etkilenmiştir.

FMoliere’in hemen hemen bütün eserlerini Türkçeye çevirmiş.

Eserleri: 

Tiyatro : Zor Nikah, Zoraki Tabip, Tabib-i Aşk, Azarya

Şiir : Savruk, Adamcıl, Kocalar Mektebi, Okumuş Kadınlar, Tartüf

Sözlük : Lehçe-i Osmani

AHMET CEVDET PAŞA (1822-1895)

Fİyi bir medrese kültürü ile yetişmiştir.

FKısas-ı Enbiya adlı eserinin önsözünde, Türkçenin kendine has kanunları bulunduğunu ifade etmektedir.

FKavaid-i Osmaniyye adlı eserinde, Türkçe, Arapça ve Farsçanın kaidelerini anlatmıştır.

FBelagat-ı Osmaniyye adlı eserinde, yeni yazı türlerinden hiç bahsetmemiştir.

 

ALİ BEY (1844-1889)

FDirektör Ali Bey diye de tanınır.

FDiyojen gazetesindeki çalışmaları ile, memleketimizde mizah edebiyatının gelişmesine katkıda bulun-muştur.

FOsmanlı Tiyatrosu’nun kurulmasında emeği geçmiş.

FEserlerinde İstanbul Türkçesini bütün incelikleriyle kullanarak günümüzün dil anlayışına ulaşmıştır.

FTiyatro, mizah ve gezi yazısı türünde eserler veren Ali Bey, Moliere’in bir eserini “Ayyar Hamza” adıyla Türkçeye adapte etmiştir.

FLehçetü’l Hakayık adlı küçük bir mizahi eseri de vardır.

[tab:5.Sayfa]

TANZİMATIN II. DÖNEM SANATÇILARI

RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847-1914)

FTanzimat’ın Batıcı aydınlarındandır.

FŞiirlerinde hakim olan tema his’tir.

FEski edebiyatın temsilcisi Muallim Naci ile yaptığı kafiye tartışması ünlüdür. Muallim Naci Divan edebiyatının kafiye anlayışı olan “göz için kafiye” anlayışını savunur. R. Mahmut Ekrem ise “kulak için kafiye” görüşünü ileri sürer. Servet-i Fünun döneminde “kulak için kafiye” anlayışı benimsenir.

FGüzel olan her şeyin şiire konu edilebilmesi onun fikridir. Bu düşüncesiyle toplum için sanat görüşünden ayrılmıştır.

FR. Mahmut Ekrem’in edebiyatımıza asıl hizmeti yeni edebiyatın kurallarını koymak ve yaymak, Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide)’un doğuşunu sağlamak şeklinde olmuştur.

Eserleri: 

Roman : Araba Sevdası

Hikaye : Muhsin Bey, Şemsa

Tiyatro : Çok Bilen Çok Yanılır (komedi), Afife Anjelik, Vuslat, Atala

Şiir : Nağme-i Seher, Yadigar-ı Şebab, Tefekkür, Pejmürde, Zemzeme, Nejat Ekrem

Eleştiri : Takdir-i Elhan

Talim-i Edebiyat, edebi bilgilerle ilgilidir.

Araba Sevdası: Romanda, bir gösterişten ibaret olan Batı hayranlığının gülünçlüğü anlatılmıştır. Mirasyedi Bihruz Bey’in aşk maceraları anlatılır. Bihruz Bey, Ahmet Mithat’ın Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında anlattığı batıya özenen züppe tipinin iyice karika-türleştirilmiş biçimidir.

 

SAMİPAŞAZADE SEZAİ (1860–1936)

FRoman ve hikâye yazarıdır. “Sergüzeşt” adlı romanıyla ünlüdür.

FBu romanı, romantizmden realizme geçişin başarılı bir örneği olarak kabul edilir. Romanda, esir ticaretinin toplumsal hayattaki izleri anlatılır.

FHikâyelerini “Küçük Şeyler” adı altında toplamıştır.

 

Eserleri :  

Roman : Sergüzeşt

Hikaye : Küçük Şeyler

Piyes : Şîr

Anı : İclal

 

Sergüzeşt : Eserde, esir ve insan ticareti ana tema olarak seçilmiştir. Kafkasya’dan kaçırılıp İstanbul’a getirilen Dilber’in macerası, o dönemde egemen olan değer yargılarının yanlışlığı gösterilmek için anlatılır.

ABDULHAK HAMİT TARHAN (1852-1937)

FŞair-i Azam (büyük şair) olarak tanınır.

FBatıcı şiir yönüyle ilk önemli değişiklikleri o yapmıştır.

FDivan şiirinin biçimsel kalıplarını kırmıştır.

FDivan edebiyatı nazım türlerini kullanmamıştır.

FÇok sayıda tiyatro eseri yazmıştır. Ancak yazdığı bu eserler oynanmak için değil, okunmak içindir. Romantizmden etkilenmiştir.

FŞiirlerinde zengin bir lirizm vardır. Şiirde, taşkınlık ve yücelik, söyleyişteki tezat onun özellikleridir. Tezat adeta Hamit’in tanıtıcı bir sembolüdür.

FEserlerinde çok çeşitli konulara yer vermiştir. Şiirle-rinde ve tiyatrolarında tarihi konular önemli bir yer tutar. Soyut konular, hayat, tabiat, ölüm, insanlık onun eserlerindeki konulardır. Ölüm ise Hamit’in özellikle işlediği bir konudur.

 

Eserleri: 

Şiirleri : Makber, Sahra (Pastoral niteliktedir), Belde, Garam, Baladan Bir Ses, Ruhlar, Yabancı Dostlar, Validem, Hacle, Bunlar O’dur.

Tiyatro : Macera-yı Aşk  (ilk tiyatrosu),  Fitnen, İbn-i Musa, Eşber, İçli Kız, Duhter-i Hindu, Nesteren, Sardanapal, Liberte, Hakan, İlhan…

NABİZADE NAZIM (1862–1893)

FRoman ve hikayeleriyle tanınan sanatçı Tanzimat edebiyatının Realist ve Naturalist temsilcilerinden biridir.

FYazarın, “Karabibik” adlı eseri edebiyatımızdaki ilk köy romanı olarak tanınır. Romanda anlatılanlar Antalya’nın bir köyünde geçer. Yazar köy hayatını tam bir Realizm’le yansıtır.

FSanatçının asıl başarısı “Zehra” adlı romanında görülür. Romanda psikolojik unsurlar ağır basar. Karakterlerin tasvir ve tahlili son derece başarılıdır.

FYadigarlarım, Sevda, Bir Hatıra yazarın hikaye türün-deki diğer eserleridir.

 

MUALLİM NACİ (1850–1893)

FEski edebiyat ile yeni edebiyat arasındaki mücadele-de eski edebiyat taraftarlarının lideri durumundadır. Eski nazım tekniğini bilen ve ona kuvvetle hakim olan bir şairdir. Fransız edebiyatını tanıdıktan sonra Batılı tarzda da şiirler yazmıştır.

FMuallim Naci ile yeni edebiyatın önderi durumunda olan Recaizade M. Ekrem arasında uzun süren tartışmalar olmuştur. Recaizade’nin Zemzeme’lerine Muallim Naci, Demdeme’leri ile cevap vermiştir.

Eserleri : 

Şiir : Ateşpâre, Şerâre, Füruzan, Sümbüle

Ayrıca edebi bilgilerle ilgili “Istılahat-ı Edebiyye” adlı bir eseri vardır.